Отпушване на канали, воронки

улукВертикални водосточни тръби с малка повърхност на покрива (25—30 м2) могат да бъдат и с 0 50 см.
На вертикалните водосточни тръби на височина 1 м от пода се оставят ревизионни парчета за отпушване на канали и за пълноценна инспекция на каналите за дъждовна вода. Изведената на покрива воронка се обезопасява добре за да не попадат в нея, предмети които да я запушат или ограничат пропускливостта й.
В помещенията дъждовната вода се води под пода в хоризонтални канали и главни събиратели. Те се правят от чугунени, бетонни, каменинови или от азбестоциментни тръби. Дълбочината, на която се
полагат тръбите, зависи от евентуалните товари върху терена над тях.

Обикновено те се поставят на дълбочина 0,40 метра, а при неблагоприятен случай и в зависимост от материала, от който е направен подът до 1 метър.
Устройствата за ревизия и отпушване на канали са, както тези при канализация за битови води.
Определяне диаметъра на водосточните тръби. Количеството дъждовна вода, на която трябва да бъдат разчетени вертикалните и хоризонталните тръби, се определя, като се изхожда от падналия дъжд върху повърхността, която ще отводняват водосточните тръби. Това количество е в зависимост от метеорологичните и климатичните условия на местността, като се вземат предвид средно годишно.

Пропускната способност на вертикалните тръби се определя също както вертикалните канали при битовата канализация. Хоризонталните клонове и главният събирател се оразмеряват като хоризонтални канализационни тръби при канализацията за битови води и се оставят места специализирани за отпушване на канали и почистване на тръбите.
Специален джоб за дренажен слой.
За нормална скорост се възприема 1—1,20 м/сек, а максимална до 5 м/сек и минимална до 0,70 За улеснение при оразмеряването са възприети таблици, с помощта на които се определят диаметрите
както на вертикалните, така и на хоризонталните водосточни тръби.
Разчетната интензивност на дъжда се приема от 140 до 210 л/сек/ха. Тя е в зависимост от метеорологичните и климатичните условия на местността. Вертикалните водосточни тръби се оразмеряват по определена таблица, а хоризонталните по друга таблица.
Ако вашите тръби са запушени потърсете ни и можете да разчитате на нас.