Отпушване на канали и диаметри на тръбите

Нормалното действие на каналите, правилното им функциониране без отпушване на канали се постига, когато диаметрите на каналните тръби са съобразени с количеството протичаща вода. Колкото количеството вода е по-малко толкова и тръбите са по-малки, и обратното. След като се изчисли средно дневния разход на вода, тогава се определя размера на каналите на сградите, а уличните канали според средно дневния разход на всички сгради включени в канала, както и дъждоприемните шахти.
Уточняването на водния обем, който трябва да премине по канала, се изчислява на основание повърхността която се отводнява, както и правилото за единица повърхност. Диаметрите на каналите на индустриалните, промишлените и другите отпадни води, се изчисляват както по горе споменах или според изчисленията на самите предприятия или сгради. Още при проекта на сградата или фабриката се изчислява водното количество, което ще понесе канализацията и на тази база съобразно с приетите норми се изчисляват диаметрите на тръбите, като се проектират и отвори за инспекция и отпушване на канали на определени разтояния. Отводнявана площ около сградата /ако има такава/, също се включва към нормата за диаметъра на канала.

Когато се изчисли количеството вода което ще премине през каналите, тогава се определя размера на тръбата. Важно е да се знае че, водното количество преминаващо през тръбата, трябва да я пълни минимум до една четвърт /при разделна система/ от сечението й, тъй като утайките и отпадъците трябва да се отмиват и да не застояват. Ако тръбите са големи, а водното количество преминаващо през тях е малко, то затлачванията и запушванията ще съпътстват канализацията, и ще ви се наложи абонамент за отпушване на канали придружен с промивки. При определени обстоятелства и наклонът на канализацията може да окаже влияние при определяне размера на тръбите. Когато обаче се изчисляват
каналите при разделна система /дъждовна и фекална/, нормите действат за всяка по-отделно в зависимост от площа, която се отводнява, при пълен дебит на тръбите.