Отпушване на канали и избор на канална мрежа

Когато сме поставени пред избор каква канализационна мрежа да изберем е от значение да се съобразим с всички хигиенни, специфични и стопански условия, при които ще се изгради канализацията, както и местата от които ще се ревизира и извършва отпушване на канали и поддръжка на мрежата. В района в който ще се изгражда канализационната мрежа е добре тя да бъде от един вид, но това не винаги е възможно в зависимост от условията на терена а и от другата подземнна инсталация като например електро, тец и т.н. Последните системи са от съществено значение при избора на вид канална инсталация дали тя да бъде смесена, разделна или комбинирана.

Защо причините които определят от какъв вид да бъде канализацията са важни. Защото ако в един район има преди това друга изградена подземна структура /Както споменах по-горе/, изкопните работи ще се усложнят а и може да се повреди някоя система, което допълнително ще затрудни работата. Обикновенно канализационната мрежа се разполага на най-голяма дълбочина, над нея са топлопроводите, след това водопровода, електро и оптичната мрежа, затова най напред се проектира и изгражда канализацията с нейните съоръжения, ревизионни шахти за отпушване на канали, колектори и приемателни шахти. Колкото на по-голяма дълбочина се разполага канализацията толкова повече се оскъпява проекта.

Ако обаче едно населено място се намира близо до река или тя минава през него, тогава най добре е да се изгради разделна канална мрежа, като дъждовните води се приемат и отвеждат с тръбни канали по най късия път до реката. При тези условия канална система ще се разположи по възможно на най-малка дъбочина в терена със всички нейни съоръжения. Това ще спести много средства и усилия от страна на инвеститора. Ето защо при такива дадености на населеното място е най добре изграждането на разделната канализационна система. Тази ситема може да се изгради и при по-ниско разположени терени когато се налага изпомпване на каналните води или когато ще се претовари ситемата с вода, тогава се препоръчва канализацията да се раздели. За поддъжанието й е необходимо да се извършва периодична профилактика и отпушване на канали, както и почистване на съоръженията съпътстващи мрежата.

Когато обаче населеното място е разположено на стръмен наклон, тогава уличната канализационна мрежа е добре да бъде от смесения тип. Тук обаче е от значение къде ще се отвежда каналната и дъждовната вода, за да се види коя от двете мрежи ще има предимство пред другата. Като най-вече определяща роля при избора ще изиграе финансирането.
За експлоатиране и поддръжка най добра е мрежата която е съставена от канали за битови нужди и канали за дъждовна вода – смесена мрежа – достъпен контрол, удобна при отпушване на канали, естествено промиване на каналите при дъжд, по икономична за финансиране.