Вик услуги, отпушва канали

наклони при отпушване на каналОтпушване на канали – наклони

При първите няколко канални участъка ще следва да се допуска известно отклонение в това отношение, тъй като там поради малките водни количества и често пъти по-големите наклони, горни граници не биха могли да бъдат достигнати (наклони, отпушване на канали, нивелация). Предвид на това, че собственият приток в отделните канални участъци е значително по-малък от от този, идващ от съседните странични канали, вливащи се в неговата начална шахта, то може с достатъчна точност да се приеме, че чупките в хидравличната линия ще се случват винаги в каналните шахти, като водното ниво между две съседни шахти ще бъде винаги паралелно на каналното дъно. И в това отношение ще следва да се приеме известно отклонение в началните канални участъци, тъй като страничният приток е равен на нула, в който случай водното ниво в никакъв случай не би могло да се приеме паралелно на каналното дъно.

Там винаги наклонът на каналното дъно ще бъде по-голям от установяващия се наклон на водното ниво. Това изпъква особено ясно при смесените канализационни системи. С оглед на казаното дотук препоръчва се при канални участъци, провеждащи оразмерителното водно количество при частичен пълнеж, независимо от това, на каква канализационна система те принадлежат, водните нива на вливащите се в една и съща канална шахта или тия на излизащите от същата шахта тръби да се изравняват, което ще рече, че котите на дъната на тези канали ще трябва да се различават една от друга с толкова, с колкото се различават дълбочините на водния им проток. При не спазване на горното упражнението отпушване на канали ще се повтаря.

Когато дълбочината на протока в по-долния канален участък е по-малка от тази в по-горния, тогава каналните дъна на тези два канални участъка се поставят на една и съща кота. Това ще се случва обикновено, когато един участък със слаб наклон бива последван от такъв с по-голям наклон. При смeсените и дъждовни канализационни системи в участъците, оразмерени за цял пълнеж, трябва винаги да се предпочита изравняването па теметата на каналите в отделните канални участъци, т. е. каналните дъна на следващите канални участъци да се поставят на толкова по-ниско от предшествуващите, с колкото се различават височините на техните канални профили. Само при терени със слаби наклони се допуска изравняването на дъната с оглед печеленето на наклон и за намаляване на изкопните работи.

Ще пристъпим към разглеждането на избрания от нас пример за оразмерването на един колектор от канализационната мрежа, канализиран по смесената система съобразно ситуационната скица и надлъжния профил на терена над колектора, обслужван от бригада по отпушване на канали. За целта си послужихме с оразмерителната таблица. Основните оразмерителни данни бяха са вече посочени. Хидравличното оразмерване ще извършим по метода на пределната интензивност.

Вашият коментар