Отпушване на канали и проучване на мястото където ще се изгради канализацита

СондажиПроучванията на самото място се извършват чрез огледи, измервания, сондажни работи, хидрогеоложки, санитарни изследвания и местата за отпушването на каналите.
При тези проучвания се събират следните данни :
1. Топографски и геоложки характер на терена в самото населено място и близката му околност; свличащи се терени.
2. Колебания в нивото на подпочвените води, като това колебание води до интензивност при отпушване на канали. Приблизително количество на тези води, получено чрез опитно водочерпене. При липса на по-точни проучвания и по спешност при обикновени теренни условия количеството на подпочвените води може ориентировъчно да се приеме 0,5 до 1,0 л/сек на хектар площ. Нивото се определя както от нивото на водата в съществуващи кладенци, така и от нарочно направени за целта сондажни пробиви или шурфове на дълбочина до 4 м по права линия на отстояние от 200 до 300 м. На мястото на пречиствателната станция и други съоръжения тези сондажи се правят по-дълбоки /до 10 м/ с оглед на евентуалното възприемане построяването на дълбоки двуетажни утаители /емшерови кладенци, отпушване/.
3. Подробни хидрогеоложки проучвания на възможните приематели, както и на минаващите през канализационния обект реки и дерета с оглед на тяхната корекция, възможностите за създаване на пречиствателни станции, преливници и задържателни резервоари, както и определяне на техните места, и тия на отливните им канали.
4. Водосборни площи на реките и деретата извън населеното място, водите от които се стичат към него, с оглед на установяването и оразмеряването на охранителните канали. Трябва да се проучи подробно видът на тези площи /залесеност, попиваемост и пр./, за да може по-правилно да се установи оттичащото се от тях водно количество.
5. Физично, химично, бактериологично и биологично изследване на водата на евентуалния приемател на каналните води, а именно: температура на водата, количество на разтворения кислород през течение на годината, замърсеност на приемателя, изразена както в концентрацията на разтворените вещества, така и по отношение на биохимичната потребност в кислород, подробен химичен анализ на водата, бактериална замърсеност.
6. Наличието на речни притоци или пускания на канални води под мястото на заустването на канализацията, влияещи върху пречиствателната способност на приемателя, хидравличните условия на протичането на водата в приемателя под заустването на канализацията.
7. Възможности за промиване и отпушване на канализационната мрежа. Какви водоизточници биха могли да се използуват за тази цел и откъде да се инсталира механиката за отпушване на канали.
8. Наличност на кариери за камък, чакъл и пясък; разстояние до обекта, транспортни условия.

9. Наличност на другите строителни материали /тухли, цимент, желязо и прочие/, от където ще бъдат доставени, транспортни разстояния и транспортни условия.
10. Какви са условията, които трябва да се имат предвид, за да може да бъде спазена нормите за опазване чистотата на водните течения и басейни.

Вашият коментар