Отпушване на канали и замърсявания на водите

почистване на отпадни водиГлавните замърсявания на мръсните води са минерални неразтворими вещества и отпушване на канали при такива води се случва в практиката. При стъкларските заводи е възможно и наличие на кисели промивни води (от полировъчните цехове) и фенолни отпадъчни води (от водния затвор на газгенераторите).
В повечето случаи пущането на отпадъчните води от тези фабрики в градската канализация е нерационално, тъй като те нямат нужда от биологично пречистване, а присъствието на големи количества минерални примеси води до задръстване на утаителите и запушване на каналите. Градската канализация може да бъде използувана за отвеждане на неголеми количества канална вода и за съвместно пречистване на фенолните води, произхождащи от водните затвори на газгенераторите.
Предварителното пречистване на водите от тези фабрики се състои главно в тяхното утаяване, което в много случаи може да бъде усилено чрез коагулация с вар, стипца и други подобни, извършва се и отпушване на канали при определени ситуации. При вече запушени канали кликни тук, бърза реакция.
Отпадъчни води от бани и перални:
Тези води са подобни на битовите канални води. Изобщо тези води имат концентрация няколко пъти по-ниска от битовите, но по-висока по съдържание на осапунени и неосапунени мазнини.
Водите, които произхождат от перални, се различават от тези от баните с повишена алкалност и органични вещества, както и понижена стабилност.
Пускането на водите от перални и бани в градската канализация е целесъобразно. При биологично пречистване на градските води добавката на тези води и такива от перални може да достигне до 75 %. Като предварително пречистване се препоръчва устройване на решетки (с отвори 1,5—2 см) за задържане на едри замърсявания, а при биологично пречистване — утаител за задържане на неразтворените вещества. При запушване може да се ползват и препарати за отпушване на канали и след това да се направи промивка на канала.
При самостоятелно пречистване на тези води се препоръчва химично пречистване : коагулация с вар в количество 200—500 мг/л или алуминиев сулфат AL2(SO4)3, железен сулфат Fe(S04)3, FeS04 в количество 100—300 мг/л. При самостоятелно химично пречистване на тези води към тях се допуска добавка на битови води до 25 % от общото количество вода за пречистване.

При бани и перални, при инфекциозни болници е наложителна и дезинфекция, която да се извършва периодически.