Отпушване на канали и проучване на мястото където ще се изгради канализацита

СондажиПроучванията на самото място се извършват чрез огледи, измервания, сондажни работи, хидрогеоложки, санитарни изследвания и местата за отпушването на каналите.
При тези проучвания се събират следните данни :
1. Топографски и геоложки характер на терена в самото населено място и близката му околност; свличащи се терени.
2. Колебания в нивото на подпочвените води, като това колебание води до интензивност при отпушване на канали. Приблизително количество на тези води, получено чрез опитно водочерпене. При липса на по-точни проучвания и по спешност при обикновени теренни условия количеството на подпочвените води може ориентировъчно да се приеме 0,5 до 1,0 л/сек на хектар площ. Нивото се определя както от нивото на водата в съществуващи кладенци, така и от нарочно направени за целта сондажни пробиви или шурфове на дълбочина до 4 м по права линия на отстояние от 200 до 300 м. На мястото на пречиствателната станция и други съоръжения тези сондажи се правят по-дълбоки /до 10 м/ с оглед на евентуалното възприемане построяването на дълбоки двуетажни утаители /емшерови кладенци, отпушване/.
3. Подробни хидрогеоложки проучвания на възможните приематели, както и на минаващите през канализационния обект реки и дерета с оглед на тяхната корекция, възможностите за създаване на пречиствателни станции, преливници и задържателни резервоари, както и определяне на техните места, и тия на отливните им канали.
4. Водосборни площи на реките и деретата извън населеното място, водите от които се стичат към него, с оглед на установяването и оразмеряването на охранителните канали. Трябва да се проучи подробно видът на тези площи /залесеност, попиваемост и пр./, за да може по-правилно да се установи оттичащото се от тях водно количество.
5. Физично, химично, бактериологично и биологично изследване на водата на евентуалния приемател на каналните води, а именно: температура на водата, количество на разтворения кислород през течение на годината, замърсеност на приемателя, изразена както в концентрацията на разтворените вещества, така и по отношение на биохимичната потребност в кислород, подробен химичен анализ на водата, бактериална замърсеност.
6. Наличието на речни притоци или пускания на канални води под мястото на заустването на канализацията, влияещи върху пречиствателната способност на приемателя, хидравличните условия на протичането на водата в приемателя под заустването на канализацията.
7. Възможности за промиване и отпушване на канализационната мрежа. Какви водоизточници биха могли да се използуват за тази цел и откъде да се инсталира механиката за отпушване на канали.
8. Наличност на кариери за камък, чакъл и пясък; разстояние до обекта, транспортни условия.

9. Наличност на другите строителни материали /тухли, цимент, желязо и прочие/, от където ще бъдат доставени, транспортни разстояния и транспортни условия.
10. Какви са условията, които трябва да се имат предвид, за да може да бъде спазена нормите за опазване чистотата на водните течения и басейни.

Вик услуги, отпушва канали

наклони при отпушване на каналОтпушване на канали – наклони

При първите няколко канални участъка ще следва да се допуска известно отклонение в това отношение, тъй като там поради малките водни количества и често пъти по-големите наклони, горни граници не биха могли да бъдат достигнати (наклони, отпушване на канали, нивелация). Предвид на това, че собственият приток в отделните канални участъци е значително по-малък от от този, идващ от съседните странични канали, вливащи се в неговата начална шахта, то може с достатъчна точност да се приеме, че чупките в хидравличната линия ще се случват винаги в каналните шахти, като водното ниво между две съседни шахти ще бъде винаги паралелно на каналното дъно. И в това отношение ще следва да се приеме известно отклонение в началните канални участъци, тъй като страничният приток е равен на нула, в който случай водното ниво в никакъв случай не би могло да се приеме паралелно на каналното дъно.

Там винаги наклонът на каналното дъно ще бъде по-голям от установяващия се наклон на водното ниво. Това изпъква особено ясно при смесените канализационни системи. С оглед на казаното дотук препоръчва се при канални участъци, провеждащи оразмерителното водно количество при частичен пълнеж, независимо от това, на каква канализационна система те принадлежат, водните нива на вливащите се в една и съща канална шахта или тия на излизащите от същата шахта тръби да се изравняват, което ще рече, че котите на дъната на тези канали ще трябва да се различават една от друга с толкова, с колкото се различават дълбочините на водния им проток. При не спазване на горното упражнението отпушване на канали ще се повтаря.

Когато дълбочината на протока в по-долния канален участък е по-малка от тази в по-горния, тогава каналните дъна на тези два канални участъка се поставят на една и съща кота. Това ще се случва обикновено, когато един участък със слаб наклон бива последван от такъв с по-голям наклон. При смeсените и дъждовни канализационни системи в участъците, оразмерени за цял пълнеж, трябва винаги да се предпочита изравняването па теметата на каналите в отделните канални участъци, т. е. каналните дъна на следващите канални участъци да се поставят на толкова по-ниско от предшествуващите, с колкото се различават височините на техните канални профили. Само при терени със слаби наклони се допуска изравняването на дъната с оглед печеленето на наклон и за намаляване на изкопните работи.

Ще пристъпим към разглеждането на избрания от нас пример за оразмерването на един колектор от канализационната мрежа, канализиран по смесената система съобразно ситуационната скица и надлъжния профил на терена над колектора, обслужван от бригада по отпушване на канали. За целта си послужихме с оразмерителната таблица. Основните оразмерителни данни бяха са вече посочени. Хидравличното оразмерване ще извършим по метода на пределната интензивност.

Отпушване на канали и диаметри на тръбите

Нормалното действие на каналите, правилното им функциониране без отпушване на канали се постига, когато диаметрите на каналните тръби са съобразени с количеството протичаща вода. Колкото количеството вода е по-малко толкова и тръбите са по-малки, и обратното. След като се изчисли средно дневния разход на вода, тогава се определя размера на каналите на сградите, а уличните канали според средно дневния разход на всички сгради включени в канала, както и дъждоприемните шахти.
Уточняването на водния обем, който трябва да премине по канала, се изчислява на основание повърхността която се отводнява, както и правилото за единица повърхност. Диаметрите на каналите на индустриалните, промишлените и другите отпадни води, се изчисляват както по горе споменах или според изчисленията на самите предприятия или сгради. Още при проекта на сградата или фабриката се изчислява водното количество, което ще понесе канализацията и на тази база съобразно с приетите норми се изчисляват диаметрите на тръбите, като се проектират и отвори за инспекция и отпушване на канали на определени разтояния. Отводнявана площ около сградата /ако има такава/, също се включва към нормата за диаметъра на канала.

Когато се изчисли количеството вода което ще премине през каналите, тогава се определя размера на тръбата. Важно е да се знае че, водното количество преминаващо през тръбата, трябва да я пълни минимум до една четвърт /при разделна система/ от сечението й, тъй като утайките и отпадъците трябва да се отмиват и да не застояват. Ако тръбите са големи, а водното количество преминаващо през тях е малко, то затлачванията и запушванията ще съпътстват канализацията, и ще ви се наложи абонамент за отпушване на канали придружен с промивки. При определени обстоятелства и наклонът на канализацията може да окаже влияние при определяне размера на тръбите. Когато обаче се изчисляват
каналите при разделна система /дъждовна и фекална/, нормите действат за всяка по-отделно в зависимост от площа, която се отводнява, при пълен дебит на тръбите.

Отпушване на канали, воронки

улукВертикални водосточни тръби с малка повърхност на покрива (25—30 м2) могат да бъдат и с 0 50 см.
На вертикалните водосточни тръби на височина 1 м от пода се оставят ревизионни парчета за отпушване на канали и за пълноценна инспекция на каналите за дъждовна вода. Изведената на покрива воронка се обезопасява добре за да не попадат в нея, предмети които да я запушат или ограничат пропускливостта й.
В помещенията дъждовната вода се води под пода в хоризонтални канали и главни събиратели. Те се правят от чугунени, бетонни, каменинови или от азбестоциментни тръби. Дълбочината, на която се
полагат тръбите, зависи от евентуалните товари върху терена над тях.

Обикновено те се поставят на дълбочина 0,40 метра, а при неблагоприятен случай и в зависимост от материала, от който е направен подът до 1 метър.
Устройствата за ревизия и отпушване на канали са, както тези при канализация за битови води.
Определяне диаметъра на водосточните тръби. Количеството дъждовна вода, на която трябва да бъдат разчетени вертикалните и хоризонталните тръби, се определя, като се изхожда от падналия дъжд върху повърхността, която ще отводняват водосточните тръби. Това количество е в зависимост от метеорологичните и климатичните условия на местността, като се вземат предвид средно годишно.

Пропускната способност на вертикалните тръби се определя също както вертикалните канали при битовата канализация. Хоризонталните клонове и главният събирател се оразмеряват като хоризонтални канализационни тръби при канализацията за битови води и се оставят места специализирани за отпушване на канали и почистване на тръбите.
Специален джоб за дренажен слой.
За нормална скорост се възприема 1—1,20 м/сек, а максимална до 5 м/сек и минимална до 0,70 За улеснение при оразмеряването са възприети таблици, с помощта на които се определят диаметрите
както на вертикалните, така и на хоризонталните водосточни тръби.
Разчетната интензивност на дъжда се приема от 140 до 210 л/сек/ха. Тя е в зависимост от метеорологичните и климатичните условия на местността. Вертикалните водосточни тръби се оразмеряват по определена таблица, а хоризонталните по друга таблица.
Ако вашите тръби са запушени потърсете ни и можете да разчитате на нас.

Ремонт и отпушване на канали

Правилното функциониране на външната канализационна мрежа в голяма степен зависи от състоянието на вътрешната сградна или цехова канализация, като необходимостта от ремонт или от отпушване на канали трябва да се извършва своевременно и адекватно без да се отлага във времето за да
избегнат усложненията. Така и при проектирането или строителството на вътрешните канализационни инсталации и дворни, или през квартални мрежи трябва да става под контрола  на ВиК дружеството, както и да има проект удобрен от него, също така и използуването им трябва да става съгласно издадените наредби за тази цел. Съгласно тези наредби ремонтът или услугата отпушване на канали, както и всички промени, които се налага да бъдат извършени във вътрешните и дворните канализационни инсталации, са за сметка на ползуващия или собственика на имота съгласувано с общинската администрация и ВиК дружеството.

Добре би било един път в годината, служба или фирма по канализация да извършва техническа проверка на дворните мрежи и присъединяването им до уличната мрежа, като услугата се заплаща. Може и тази проверка да бъде извършена и от член или собственик на имот, и ако установи видими нередности да потърси специализирана помощ. Бързите и навременни действия както и заинтересоваността в тази насока са от голяма полза.
Взаимоотношенията между използващите канализацията в т.ч. отпушване на канали и ремонт и съответно вик дружествата стопанисващи каналните мрежи, по отношение на условията, при които ще става устройството, ремонтът и експлоатацията на сградните и дворни канализации, както и присъединяването на потребители към водопреносната и канализационна мрежа, става чрез специална наредба на министерство на регионалното развитие и благоустройство. За всички потребители на ВиК в София,  а и не само в София е добре да се запознаят с правата и задълженията си произлизащи от тази норма.

Водопроводни и канализационни ремонти София

Днес има закрит и открит начин на полагане на канализационни тръби и качествени вик ремонти с новите технологии. Отрития метод за инсталиране на тръби е много популярен ако водната повърхност не е на дълбоко, и по тази причина има вероятност за отрицателно въздействие върху канализационната мрежа. Затвореният метод се използва в повечето случаи. Въпреки това, в този случай е до известна степен се усложнява от другите комуникации. Също така, когато е на дълбоко при появата на фекални отпадни води е вероятно концентрации на метан, което би могло да предизвика взривоопасна ситуация. Експерти на нашата компания, благодарение на изпитана технология, ще се справят с проблеми от този род, възможно най-добре.
Нашата компания ВиК София предлага широк спектър от вик ремонти София и почистване на канализационни системи с различна сложност. Професионалните прибори, използвани от нас, отговаря на най-високите стандарти за качество, което означава, че ще се справи с ремонти от всякакво естество и сложност. Ако сте изправени пред изключително предизвикателство, да се ремонтира водопровода или канализационната система, нашите специалисти ще ви предложат индивидуален подход за решението си и ще ви помогнат с добри съвети.
Обслужване, почистване и вик ремонт на водопровод и канализацията е много популярна услуга, която следва да се провежда редовно. В жилища и комуналните услуги, обработка на отпадните и чистите води се извършва както е планирано и аварийно, в случай на повреда. Ако предлаганата услуга е с професионално оборудване, допринася за извършването на качествен ремонт и спомага за удължаване живота на системите за по-голям период.
За почистване на канализацията се използва специална машина за профилактика, хранена със струя вода под високо налягане. Използвайки тази услуга, ще ви ви позволи да премахнете всякакво замърсяване от предметен и химически характер, но е много по-добро и по-евтино, отколкото да се прави ремонт на канализацията. При почистване на канализационна тръба, струята премахва слоеве от мръсотия, и не се нарушава целостта на повърхността на тръбите. Ако пренебрегнем навременна поддръжка на канализация и навременните вик ремонти, последствията може да са много неприятни и да се получи драстично увреждане на водопроводната и канализационна мрежа.

ВиК прибори – Избор на кухненска мивка

Едно от най-важните и любими места от всеки дом, това е разбира се – кухнята. Точно тук се  намират голяма част от вик приборите, които са ни служат за домакинската работа. Това са на  първо място кухненската мивка, след нея съдомиялната машина, пералнята и т.н. За тези прибори се  изисква да има водопроводни и канализационни изводи за да се свържат към тях – те може да са  оставени още при строителството, но може и допълнително да се изградят. Ето ви една ВиК фирма от  София която се занимава точно с такива вик връзки, ако живеете в столицата, но да продължим по  темата.

Кухнята е мястото за основни задължения на домакинствата: почистване, готвене, смилане,  размразяване, и т.н. Най интересното е, че според статистиката, 70% на общото време, прекарано в  кухнята, на обитателя е за почистване и това е причината връзките към водопровода и канализацията, да са добре направени. В крайна сметка, тук е водата, необходима за почти всички  видове домакинска работа. Точно такива битови неща, като място и избор на кухненска мивка ще  бъдат обсъдени тук.

Кухненска мивка, размери, материали
Първо, каква е разликата между кухненските мивки? Разбира се, това е материалът, от който те са  направени. Това може да бъде мед, месинг, гранит, различни композитни материали, но най доброто  решение винаги е било – мивка от неръждаема стомана за кухнята, предвид нейната здравина и  дълготрайност. Тя, 100% отговаря на основните изисквания. Единственият недостатък можем да  приемем, че е цветът на на традиционния метал и интериора на кухнята. Можете да изберете само  степента на рефлективност. От една страна, можете да предпочетете матирания материал, но от  друга страна класическия метален блясък, по принцип е подходящ за всеки интериор.

На следващо място, с какво трябва да се определи избора на кухненска мивка – формата, размера и  обхвата. Следните видове мивки:
– С чашеобразна форма. Това е класика на жанра. Статуквото, най-обикновено измиване с работна  компактна кухина. Обикновено правоъгълната форма е в полза на максималения простор.
– С две, три или повече „чаши“. Работната кухина може да бъде от няколка броя за различните  процедури при измиването. Това се прилага при големи кухни, включително кафенета, ресторанти и  др.
– Мивки с голяма и малка кухина. Тези мивки с допълнителна малка кухина за почистване на  зеленчуци, размразяване на месо и други малки неща, които не са желателни да са на едно и също  място, където се мият чиниите. Допълнителна мини-мивка винаги ще е от полза.
– Мивки с работно крило. Тези мивки са оборудвани с допълнително малко работно място. То е  удобно да се поставят мръсни или обратно измити ястия, различни прахове, гелове, четки, гъби и  др.
– Кът на кухненски мивки. Такъв избор предполага неговото поставяне в ъгъла на кухнята. В  действителност, това ъглово устройство е обикновено с две мивки и „крило“, което ги свързва.  Заслужава да се отбележи, че в такава мивка по-лесно да се работи. Но тя е подходяща за средни и  големи кухни, когато проектът включва местоположението на мивка в ъгъла.

Други фактори
Кухненски мивки са разделени на два основни вида – „подвижни“ и „неподвижни“. Вградени плътно в  шкафове, и монтирани неподвижно към стената. В зависимост от видът на кухненския бокс се  определя каква да бъде кухненската мивка, вградена или като мебел. При подвижните ВиК захранването е отдолу на шкафа и смесителя се монтира на плота на шкафа. При неподвижните смесителя за топла истудена вода се монтира отгоре към изводите на стената.
Важно е да се обърне внимание на дебелината на стената на мивката. Тънката стена за миене,  работи като мембрана, падащата струя вода върху нея предизвиква по-голям шум. Кухненска мивка с  дебелина на стената от 0,8 мм или повече, разбира се са по добри от тази гледна точка, но са  по-скъпи. Но те са по-устойчиви на износване и нивото на шума на водата е намалено до приемливо  ниво.

Накрая, последният важен параметър, по който искате да изберете мивка е дълбочината на купата.  Ако имате миялна машина, можете да не обръщате внимание на дълбочината. Но в случай, че не е  нужно това чудо на технологията, препоръчва се дълбочината на купата да е около 16-20  сантиметра.

В допълнение, мивки са много аксесоари, включително много популярни специални дъски за рязане,  (специални купи, colanders), автоматични клапани, машини за хранителни отпадъци. Това всичко са  много интересни неща, но можете да се чувствате напълно комфортно, без да ги имате.

Заключение
Така че, изборът за кухня мивка е много важен урок. И разбира се, както винаги от съществено  значение е производителят. Фирмите предлагат мивки на известни местни и чуждестранни  производители, отдавна установени на ВиК пазара. Реномираните продукти са произведени с помощта  на най-модерна технология и отговаря на всички съвременни стандарти.

ВиК ремонти София

Знаем, че има прости водопроводни задачи, и че всеки може да си ги направи, поправи, само след определени инструкции. Въпреки това, при по-сериозни въпроси като запушена канализация и откриване на течове трябва да се потърсят професионалистите. ВиК ремонти София съветва, за да избегнете запушена канализация стане блокиран, пазете каналите от отпадъци на които не им е мястото там. Един от най-често срещаните битови отпадъци е боклукът, хранителните останки /мазнини/, които се натрупват с течение на времето и в крайна сметка блокират канала напълно.

Ако забележите, че налягането на водата е спаднало и е много малко, или пък ако видите, че има разлив на вода или пък мивките не се източват толкова бързо, както обикновено, това всичко говори че имате нужда от майстор по вик ремонти София, който да отстрани повредите и да ги ремонтира с подходящата апаратура необходима за отстраняване на авариите. При установяване на вътрешно канализационно запушване е необходима професионална апаратура, а за промиване, вряща вода може да бъде правилното решение, проблемът може да бъде малко по-сложен и може да се наложи ремонт от професионален вик специалист.

Корени от дървета могат да проникнат право в канализационните тръби, които ще причинят блокажи, и ще трябва да бъдат отстранени с професионално оборудване от вик ремонти София. Най-важният аспект от почистването е да е бърз и да не причинява щети на околното пространство. В някои случаи вик ремонта няма да мине без да се разкопа за да се подмени развалени участък от тръбата.

За тази цел, професионален водопроводчик от вик ремонти София ще използва най-високотехнологично оборудване, за да провери вашата канализацията, диагностицира проблема и дали е се налага ремонт и по какъв начин да стане, със или без копаене. Проверки чрез видеокамери и почистване под налягане струя може да се използва, за да се уверите, че вашата канализация е изчистена и е в добро състояние за да си вършите работата, без да се причинява неудобството.