Качествена ВиК техника и машини за отпушване на канали

Техника за водопровод и канализацияВ тази статия искаме да ви запознаем с един от водещите производители на ВиК техника – немската фирма Ротенбергер, която на 24.05.2017г. навършва 68 години от основаването си от нейния основател Едуин Ротенбергер. Ротенбергер предлага широка гама от инструменти за запояване, заваряване, електрически и ръчни ВиК машини, инструменти и оборудване за отпушване на канали. Представител за България е дъщерното дружество rothenberger.bg от където можете да закупите подходящата за вас техника, инструменти, машини и оборудване за професионалното ви развитие.

В продължение на този период от време Ротенбергер AG се развива много успешно и става водещ производител на технологично усъвършенствани инструменти за тръби, специализирани машини и екологично инженерство – далеч отвъд границите на Германия. Разполага с повече от 1500 служители в над 50 дружества от групата, като в световен мащаб всяка година се произвеждат и продават 28 милиона Ротенбергер инструменти. Имат над 150 патенти и търговски марки, както и висок темп на производство в предприятията, което свидетелства за качеството на тези продукти.

Въз основа на широката гама от качествени продукти се осигурява лесен и удобен начин за професионално развитие с помоща на инструментите с марка Ротенбергер, чиито продукти вие ще намерите в над 10000 хардуерни магазини и дистрибутори в цяла Европа. Предлагат богата техника за отпушване на канали, включваща различни ръчни и електрически машини с различна мощност, за различните по-големина и диаметри канали, както и машина /помпа/ за отпушване с вода под налягане. Осигуряват и сервиз за ремонт на техниката, както и много резервни части. Ротенбергер България има представителен магазин в София, както и лица за контакти по регионите в Пловдив, Велико търново, Бургас и Варна. С тях можете да се свържете посредством линка по-горе.

Професионалистите в бранша ползващи техниката и инструментите на фирмата Ротенбергер знаят, че те са здрави, качествени и надеждни. Машините за отпушване на канали с марка Ротенбергер ще работят дълги години и ще са добър партньор в работата ви, ако извършвате редовна поддръжка и смазване на триещите се части. Пожелаваме успех при работата с техниката на Ротенбергер, на всички настоящи и бъдещи клиенти на фирмата.

Отпушване на канали и проучване на мястото където ще се изгради канализацита

СондажиПроучванията на самото място се извършват чрез огледи, измервания, сондажни работи, хидрогеоложки, санитарни изследвания и местата за отпушването на каналите.
При тези проучвания се събират следните данни :
1. Топографски и геоложки характер на терена в самото населено място и близката му околност; свличащи се терени.
2. Колебания в нивото на подпочвените води, като това колебание води до интензивност при отпушване на канали. Приблизително количество на тези води, получено чрез опитно водочерпене. При липса на по-точни проучвания и по спешност при обикновени теренни условия количеството на подпочвените води може ориентировъчно да се приеме 0,5 до 1,0 л/сек на хектар площ. Нивото се определя както от нивото на водата в съществуващи кладенци, така и от нарочно направени за целта сондажни пробиви или шурфове на дълбочина до 4 м по права линия на отстояние от 200 до 300 м. На мястото на пречиствателната станция и други съоръжения тези сондажи се правят по-дълбоки /до 10 м/ с оглед на евентуалното възприемане построяването на дълбоки двуетажни утаители /емшерови кладенци, отпушване/.
3. Подробни хидрогеоложки проучвания на възможните приематели, както и на минаващите през канализационния обект реки и дерета с оглед на тяхната корекция, възможностите за създаване на пречиствателни станции, преливници и задържателни резервоари, както и определяне на техните места, и тия на отливните им канали.
4. Водосборни площи на реките и деретата извън населеното място, водите от които се стичат към него, с оглед на установяването и оразмеряването на охранителните канали. Трябва да се проучи подробно видът на тези площи /залесеност, попиваемост и пр./, за да може по-правилно да се установи оттичащото се от тях водно количество.
5. Физично, химично, бактериологично и биологично изследване на водата на евентуалния приемател на каналните води, а именно: температура на водата, количество на разтворения кислород през течение на годината, замърсеност на приемателя, изразена както в концентрацията на разтворените вещества, така и по отношение на биохимичната потребност в кислород, подробен химичен анализ на водата, бактериална замърсеност.
6. Наличието на речни притоци или пускания на канални води под мястото на заустването на канализацията, влияещи върху пречиствателната способност на приемателя, хидравличните условия на протичането на водата в приемателя под заустването на канализацията.
7. Възможности за промиване и отпушване на канализационната мрежа. Какви водоизточници биха могли да се използуват за тази цел и откъде да се инсталира механиката за отпушване на канали.
8. Наличност на кариери за камък, чакъл и пясък; разстояние до обекта, транспортни условия.

9. Наличност на другите строителни материали /тухли, цимент, желязо и прочие/, от където ще бъдат доставени, транспортни разстояния и транспортни условия.
10. Какви са условията, които трябва да се имат предвид, за да може да бъде спазена нормите за опазване чистотата на водните течения и басейни.

Промиване и отпушване на канали и канализация

Промиване на каналната мрежа е необходимо главно във върховите участъци, където пълнежът на каналите е сравнително малък, а така също и на участъците с недостатъчен наклон, които места се установяват още при съставянето на проекта. Отпушване на канали може да се избегне ако се правят промивки на канализацията, това естествено може да се направи и с пожарният хидрант.

За по-малките канали промиването може да стане най-лесно чрез събиране на канална вода в някоя ревизионна шахта, като се запуши отворът на изходящия канал със запушалка или тапа, направена от парцали или зебло, но трябва да се внимава тапата да не попадне в канала. При изпускането на така събралата се вода се създава по-голяма скорост, която способствува за увличане на утайките, както и отпушване на канали. По добро запушване и лесно манипулиране се получава чрез така наречената щутгартска клапа. При нея заплътняването става чрез гумен пръстен, който се притяга между две конично изрязани дървени шайби с помоща на винт с чугунено колело. Такава клапа се приготовлва за различни диаметри тръби и се поставя според нуждата в разните шахти.

Промиване или отпушване на канали със самата канална вода не винаги е достатъчно, главно поради малкия обем на ревизионните шахти. По подходящи са специално построените за целта промивни шахти. Те могат да бъдат за ръчно или автоматично изпускане /чрез автоматично задействащ се сифон/. Такава шахта обикновено се пълни от водопроводната мрежа. При отваряне на клапата или задействане на сифона водата изтича под налягане с голяма скорост и промива лежащите по-долу канали. За промиване на големи канали са необходими големи количества вода. При такива случаи се построяват големи резервоари, които се пълнят с речна или подпочвена вода и периодически се изпускат да промиват тези канали на местата, където е необходимо. За промиване на каналите може да бъде използувана и набралата се вода в изравнителен /задържателен/ резервоар. Промиване на канализацита може да стане и с тежко товарните автомобили за отпушване на канали с вода подналягане, но услугата е по-скъпа.

От казаното до тук можем да обобщим, че поддържането и промиването на каналите може да се извърши и от самите собсвеници, при добро желание от тяхна страна. При канали с малък наклон където се наслагват утайки и запушванията са по чести, може да се пуска пожарният хидрант в канала за неговото промиване на няколко месеца по веднъж. В блога ще намерите още статии за отпушване на канали, както и съвети по темата.

Отпушване на канали и избор на канална мрежа

Когато сме поставени пред избор каква канализационна мрежа да изберем е от значение да се съобразим с всички хигиенни, специфични и стопански условия, при които ще се изгради канализацията, както и местата от които ще се ревизира и извършва отпушване на канали и поддръжка на мрежата. В района в който ще се изгражда канализационната мрежа е добре тя да бъде от един вид, но това не винаги е възможно в зависимост от условията на терена а и от другата подземнна инсталация като например електро, тец и т.н. Последните системи са от съществено значение при избора на вид канална инсталация дали тя да бъде смесена, разделна или комбинирана.

Защо причините които определят от какъв вид да бъде канализацията са важни. Защото ако в един район има преди това друга изградена подземна структура /Както споменах по-горе/, изкопните работи ще се усложнят а и може да се повреди някоя система, което допълнително ще затрудни работата. Обикновенно канализационната мрежа се разполага на най-голяма дълбочина, над нея са топлопроводите, след това водопровода, електро и оптичната мрежа, затова най напред се проектира и изгражда канализацията с нейните съоръжения, ревизионни шахти за отпушване на канали, колектори и приемателни шахти. Колкото на по-голяма дълбочина се разполага канализацията толкова повече се оскъпява проекта.

Ако обаче едно населено място се намира близо до река или тя минава през него, тогава най добре е да се изгради разделна канална мрежа, като дъждовните води се приемат и отвеждат с тръбни канали по най късия път до реката. При тези условия канална система ще се разположи по възможно на най-малка дъбочина в терена със всички нейни съоръжения. Това ще спести много средства и усилия от страна на инвеститора. Ето защо при такива дадености на населеното място е най добре изграждането на разделната канализационна система. Тази ситема може да се изгради и при по-ниско разположени терени когато се налага изпомпване на каналните води или когато ще се претовари ситемата с вода, тогава се препоръчва канализацията да се раздели. За поддъжанието й е необходимо да се извършва периодична профилактика и отпушване на канали, както и почистване на съоръженията съпътстващи мрежата.

Когато обаче населеното място е разположено на стръмен наклон, тогава уличната канализационна мрежа е добре да бъде от смесения тип. Тук обаче е от значение къде ще се отвежда каналната и дъждовната вода, за да се види коя от двете мрежи ще има предимство пред другата. Като най-вече определяща роля при избора ще изиграе финансирането.
За експлоатиране и поддръжка най добра е мрежата която е съставена от канали за битови нужди и канали за дъждовна вода – смесена мрежа – достъпен контрол, удобна при отпушване на канали, естествено промиване на каналите при дъжд, по икономична за финансиране.