Отпушване на канали и замърсявания на водите

почистване на отпадни водиГлавните замърсявания на мръсните води са минерални неразтворими вещества и отпушване на канали при такива води се случва в практиката. При стъкларските заводи е възможно и наличие на кисели промивни води (от полировъчните цехове) и фенолни отпадъчни води (от водния затвор на газгенераторите).
В повечето случаи пущането на отпадъчните води от тези фабрики в градската канализация е нерационално, тъй като те нямат нужда от биологично пречистване, а присъствието на големи количества минерални примеси води до задръстване на утаителите и запушване на каналите. Градската канализация може да бъде използувана за отвеждане на неголеми количества канална вода и за съвместно пречистване на фенолните води, произхождащи от водните затвори на газгенераторите.
Предварителното пречистване на водите от тези фабрики се състои главно в тяхното утаяване, което в много случаи може да бъде усилено чрез коагулация с вар, стипца и други подобни, извършва се и отпушване на канали при определени ситуации. При вече запушени канали кликни тук, бърза реакция.
Отпадъчни води от бани и перални:
Тези води са подобни на битовите канални води. Изобщо тези води имат концентрация няколко пъти по-ниска от битовите, но по-висока по съдържание на осапунени и неосапунени мазнини.
Водите, които произхождат от перални, се различават от тези от баните с повишена алкалност и органични вещества, както и понижена стабилност.
Пускането на водите от перални и бани в градската канализация е целесъобразно. При биологично пречистване на градските води добавката на тези води и такива от перални може да достигне до 75 %. Като предварително пречистване се препоръчва устройване на решетки (с отвори 1,5—2 см) за задържане на едри замърсявания, а при биологично пречистване — утаител за задържане на неразтворените вещества. При запушване може да се ползват и препарати за отпушване на канали и след това да се направи промивка на канала.
При самостоятелно пречистване на тези води се препоръчва химично пречистване : коагулация с вар в количество 200—500 мг/л или алуминиев сулфат AL2(SO4)3, железен сулфат Fe(S04)3, FeS04 в количество 100—300 мг/л. При самостоятелно химично пречистване на тези води към тях се допуска добавка на битови води до 25 % от общото количество вода за пречистване.

При бани и перални, при инфекциозни болници е наложителна и дезинфекция, която да се извършва периодически.

Неприятно обаждане за отпушване на канали

маслоуловител за мивкаХора от бранша заявяват, че предпочитат да отпушват улични канали всеки ден, отколкото да реализират отпушване на канали от натрупани в него мазнини. Колега разказва за една от трите болници, за които той се грижи, поддържайки канализацията им. Те имат малък капан за мазнини (маслоуловител) в коридора зад тяхната кухня. Целта на капанът е да задържа мазнините, използвайки свойството на мазнините, че те изплуват над водата, тъй като са по-леки от нея. Капана за мазнини трябва да се почиства редовно. В тази болница той не е достатъчно голям за да се справи с количеството мазнина, която персонала излива в канала. За съжаление нямат достатъчно средства за да го заменят с друг по-голям, затова нашият колега ги отпушвал всяка година. Преди време след като бива извикан, отива с колегите си в мазето и забелязват целият коридор пълен с вода и изгнила храна. Коридора бил дълъг около 27 метра. Било ужасно. Започнали с почистване на канала от другата му страна и го оправили макар и с много нерви. След време човека сменил работата си и работел за друга фирма, когато му се случило да посети същата тази болница. И ситуацията била точно както преди.. След 8 часа се справил с отпушването на канала, а именно той бил почистен, но определено това бил един от най-тежките му дни.

Друг колега споделя, че най-лошото му отпушване на канали било отпушването на ресторант на KFC,  където един от работниците там излял мазнината от тигана в подовия сифон. За съжаление KFC  нямали монтиран маслоуловител и му се наложило да прекара доста време за да отпуши канала. Така  и не разбрал защо не е бил поставен маслоуловител. Собственика на сградата обвинявал KFC, а KFC  обвинявали собственика на сградата. Специалиста по каналите не го интересувало в кой е вината,  но им казал, че повече няма да работи за тях, ако не монтират маслоуловител на канала.
При друг случай, спиралата от машината за отпушване минавала свободно през канала, докато не се  оказало, че в тръбата имало място точно толкова колкото да минава спиралата. Стените на тръбата  били наслоени с мазнини и се наложило да се използва накрайник за почистване на мазнини, който  да изстърже мазнините от канала.

Интересното е, че при някои отпушвания, а именно на сгради на фирми, понякога сред тях няма  желание да бъде трайно отстранен проблема, а се работи на принципа „просто го оправете да  работи“, и така до следващото запушване на канала им. Важното обаче е, клиента да получи яснота  относно запушването, и да му се предложат всички възможни варианти – отпушване и ремонт ако е  необходим такъв, така, че те сами да изберат кое е подходящо за тях, и кое ще им е най-изгодно в  дългосрочен план.

Отпушване на канали и избор на канална мрежа

Когато сме поставени пред избор каква канализационна мрежа да изберем е от значение да се съобразим с всички хигиенни, специфични и стопански условия, при които ще се изгради канализацията, както и местата от които ще се ревизира и извършва отпушване на канали и поддръжка на мрежата. В района в който ще се изгражда канализационната мрежа е добре тя да бъде от един вид, но това не винаги е възможно в зависимост от условията на терена а и от другата подземнна инсталация като например електро, тец и т.н. Последните системи са от съществено значение при избора на вид канална инсталация дали тя да бъде смесена, разделна или комбинирана.

Защо причините които определят от какъв вид да бъде канализацията са важни. Защото ако в един район има преди това друга изградена подземна структура /Както споменах по-горе/, изкопните работи ще се усложнят а и може да се повреди някоя система, което допълнително ще затрудни работата. Обикновенно канализационната мрежа се разполага на най-голяма дълбочина, над нея са топлопроводите, след това водопровода, електро и оптичната мрежа, затова най напред се проектира и изгражда канализацията с нейните съоръжения, ревизионни шахти за отпушване на канали, колектори и приемателни шахти. Колкото на по-голяма дълбочина се разполага канализацията толкова повече се оскъпява проекта.

Ако обаче едно населено място се намира близо до река или тя минава през него, тогава най добре е да се изгради разделна канална мрежа, като дъждовните води се приемат и отвеждат с тръбни канали по най късия път до реката. При тези условия канална система ще се разположи по възможно на най-малка дъбочина в терена със всички нейни съоръжения. Това ще спести много средства и усилия от страна на инвеститора. Ето защо при такива дадености на населеното място е най добре изграждането на разделната канализационна система. Тази ситема може да се изгради и при по-ниско разположени терени когато се налага изпомпване на каналните води или когато ще се претовари ситемата с вода, тогава се препоръчва канализацията да се раздели. За поддъжанието й е необходимо да се извършва периодична профилактика и отпушване на канали, както и почистване на съоръженията съпътстващи мрежата.

Когато обаче населеното място е разположено на стръмен наклон, тогава уличната канализационна мрежа е добре да бъде от смесения тип. Тук обаче е от значение къде ще се отвежда каналната и дъждовната вода, за да се види коя от двете мрежи ще има предимство пред другата. Като най-вече определяща роля при избора ще изиграе финансирането.
За експлоатиране и поддръжка най добра е мрежата която е съставена от канали за битови нужди и канали за дъждовна вода – смесена мрежа – достъпен контрол, удобна при отпушване на канали, естествено промиване на каналите при дъжд, по икономична за финансиране.

Отпушване на канали и диаметри на тръбите

Нормалното действие на каналите, правилното им функциониране без отпушване на канали се постига, когато диаметрите на каналните тръби са съобразени с количеството протичаща вода. Колкото количеството вода е по-малко толкова и тръбите са по-малки, и обратното. След като се изчисли средно дневния разход на вода, тогава се определя размера на каналите на сградите, а уличните канали според средно дневния разход на всички сгради включени в канала, както и дъждоприемните шахти.
Уточняването на водния обем, който трябва да премине по канала, се изчислява на основание повърхността която се отводнява, както и правилото за единица повърхност. Диаметрите на каналите на индустриалните, промишлените и другите отпадни води, се изчисляват както по горе споменах или според изчисленията на самите предприятия или сгради. Още при проекта на сградата или фабриката се изчислява водното количество, което ще понесе канализацията и на тази база съобразно с приетите норми се изчисляват диаметрите на тръбите, като се проектират и отвори за инспекция и отпушване на канали на определени разтояния. Отводнявана площ около сградата /ако има такава/, също се включва към нормата за диаметъра на канала.

Когато се изчисли количеството вода което ще премине през каналите, тогава се определя размера на тръбата. Важно е да се знае че, водното количество преминаващо през тръбата, трябва да я пълни минимум до една четвърт /при разделна система/ от сечението й, тъй като утайките и отпадъците трябва да се отмиват и да не застояват. Ако тръбите са големи, а водното количество преминаващо през тях е малко, то затлачванията и запушванията ще съпътстват канализацията, и ще ви се наложи абонамент за отпушване на канали придружен с промивки. При определени обстоятелства и наклонът на канализацията може да окаже влияние при определяне размера на тръбите. Когато обаче се изчисляват
каналите при разделна система /дъждовна и фекална/, нормите действат за всяка по-отделно в зависимост от площа, която се отводнява, при пълен дебит на тръбите.

Животинки на покрива при отпушване на канал

Колега споделя, как веднъж го извикали да отпушва канал в лошо изграден дом. Къщата нямала  ревизионни отвори на канализацията, нито мазе. Тоалетната и ваната били пълни с мръсна вода,  връщаща се от канала. Наложило се, да се качи с машината си, на покрива и да вкара спиралите  във вентилационният отвор на канализацията. Докато го правел открил орда малки бели мишки,  които веднага побегнали от него. За негово щастие той могъл да продължи необезпокояван работата  си по отпушването.

Обикновено специалистите не се качват на покривите, особено при положение, че някои от машините  за отпушване на канали са по-тежки от необходимото, но в този случай това било наложително.  Другият възможен проблем, който може да възникне при отпушване на канализацията от покрива е,  че при невнимателно отношение от страна на майстора, може спиралата да падне в тръбата и да се  налага да се взимат допълнителни спирали и подходящ накрайник, с който тя да бъде закачена и  извадена от канала. Попаднахме на една фирма, която в блога си има описани интересни случаи за  отпушване на канали, ако желаете научете повече за тях.

Но нека преминем към случаят, на който сме се спряли днес. Били вкарани около 40 метра спирали  в канала, докато се стигне до препятствието причинило запушването. След изваждане на спиралите  около накрайника на спиралата били намотани парцали, които явно са били неправилно изхвърлени  през тоалетната вместо във боклука. Това, че тръбата на тоалетната е с най-голям диаметър не  означава, че може да се използва за боклукджийско кошче, но за съжаление неговите клиенти не са  били на това мнение, докато канала в крайна сметка се запушил. В крайна сметка колегата ни  отпушил канала в продължение на 2 часа работа. Било нужно повече време за отстраняване на  отпушването, отколкото обикновено заради липсата на ревизионни отвори на канала, които биха  позволили да се достъпи запушването на по-близко разстояние, вместо да се бърка чак от покрива.  По-голямата близост до запушения участък щеше да помогне при изваждането на парцалите за много  по-кратко време и без усилия, а оттам клиентите да получат по-ниска цена за отпушването.

Този клиент на нашият колега бил отпреди. Когато за пръв път му се обадил, проблема се оказал  корени в канала, които били изрязани със специалната отпушваща техника. Тогава им било  предложено, ако в бъдеще проблемите с корените продължават да се направи един ремонт и да се  подмени канализацията, като при подмяната ще бъдат поставени и нужните ревизионни отвори така,  че да може канала да бъде сервизиран безпроблемно. Но тъй като този път проблема не били  корените, а парцали, то не се наложило да се прави подмяна на тръбите, на канализацията им.